1940_R_Esc_82

1942_R_AppJ_85

1943_R_Cort_85

1955_R_Dolom_85

1982_R_Mini_76

1987_R_Burd_76

1988_R_Gard_76

1993_R_XU1_77

1995_R_Esc_77

2002_R_XU1_77

2003_R_XU1_77

2007_R_R100_77

2013_R_XU1_77

2025_R_Esc_77

2026_R_Corol_77

2027_R_Pars_77

2031_R_XU1_77

2039_R_XU1_77